Regulamin

Poleć tą treść
UWAGA !!!

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOŻENIA PAPIEROSÓW I ALKOHOLU

 

§1

Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usług kurierskich świadczonych przez Kurier Europa, zgodnie z ustawą o prawie pocztowym.

§2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuję się pojęcia:
Kurier - wykonawca przyjmujący przesyłkę od nadawcy i dostarczający ją do odbiorcy.
List przewozowy - dokument przewozowy stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu oraz odbioru i doręczenia przesyłki.
Punkt przyjęć - to lokal w którym osoba na odrębnej umowie posiada prawo przyjmowania oraz wydawania przesyłek na rzecz Kurier Europa
Nadawca - osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która przekazuje przesyłkę kurierowi w celu wykonania usługi.
Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która odbiera przesyłkę doręczoną przez Kurier Europa w ramach realizowanej usługi.
Kurier Europa - firma PPHUT Zbigniew Bigos z siedzibą w Jaśle NIP 685-127-71-01, świadczącą usługi przewozu rzeczy w tym usługi pocztowe.
Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłki wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Kurier Europa.
Zleceniodawca - osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zleca Kurier Europa wykonanie usługi przewozu lub usługi pocztowej. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

§3

Aktualny cennik jest dostępny dla każdego klienta we wszystkich Punktach przyjęć oraz u każdego Kuriera. Kurier Europa zastrzega sobie prawo do zmiany w cenniku w dowolnym wybranym czasie.

§4

Przesyłka może być przyjęta do przewozu w następujący sposób:
- w Punkcie Przyjęć- nadawca sam dostarcza przesyłkę
- u Nadawcy pod wskazanym adresem- przesyłkę odbiera kurier na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

§5

1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
2. Nadawca jest zobowiązany właściwie opakować przesyłkę, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno być:
- odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym
- odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki,
- posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki
- posiadać odpowiednie oznakowanie świadczące o specjalnym charakterze zawartości przesyłki takie jak: szkło, góra/dół.
3. Kurier Europa może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostatecznie wytrzymałe albo nie mających odpowiedniego opakowania. Kurier Europa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.

§6

1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zawartymi w Liście Przewozowym. Jeśli jest to niemożliwe , przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikacje.
2. adres Odbiorcy/Nadawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, pocztowy kod adresowy oraz nazwę miejscowości.

§7

1. Kurier Europa nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: wyroby tytoniowe, alkoholowe, rozpuszczalniki, lakiery, materiały łatwopalne, broń, amunicję, artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu, towary chemiczne i biologicznie aktywne, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, leki wymagające specjalnych warunków przewozu, inne towary które swoimi właściwościami mogą stanowic zagrożenie dla osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki, inne towary których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku nadania przesyłki, której Kurier Europa nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości.
3. Kurier Europa w przypadku nadania przesyłki której zawartość zawiera towary zakazane w ust.1 nakłada karę umowną. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie.

§8

1. Dowodem zawarcia umowy o przewóz jest stosowany przez Kurier Europa List Przewozowy.
2. Wartość przesyłki podawana na liście przewozowym podawana jest przez Nadawcę zgodnie z dołączonymi dokumentami (np. faktura, paragon, itp.). Jeśli wartość przesyłki nie wynika bezpośrednio z dołączonych dokumentów Nadawca jest zobowiązany zadeklarować wartość przesyłki.
3. Kurier przyjmujący przesyłkę potwierdza własnoręcznym podpisem na Liście Przewozowym przyjęcie przesyłki przez Kurier Europa w celu przewozu i doręczenia.
4. Nadawca zobowiązany jest do podpisania Listu Przewozowego oraz do podania numeru dokumentu tożsamości, potwierdzając tym samym zgodność deklarowanych danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego Regulaminu, a także wyraża przez to swoją zgodę na proponowana przez Kurier Europa cenę usługi.
5. Dane osobowe Nadawcy i odbiorcy są chronione prawem ochrony danych.

§9

1. Zawartość każdej przesyłki może być skontrolowana przez Kurier Europa w każdym czasie przewozu od chwili przyjęcia do momentu dostarczenia w celu stwierdzenia rzeczywistej zawartości z deklarowana.
2. Sprawdzenia dokonuje kurier lub osoby uprawnione.

§10

1. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w liście przewozowym, ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w przedstawicielstwie Kurier Europa lub na trasie przejazdu kuriera- tzw. odbiór własny.
2. Przesyłki dostarczane pod adres Odbiorcy wskazany na liście przewozowym w przypadku nieobecności Odbiorcy będą do odebrania w miejscu wskazanym przez Kurier Europa.
3. Okres przetrzymywania przesyłki w przedstawicielstwie Kurier Europa wynosi 14 dni.
4. Po upływie terminu określonego w ust.3 oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy lub Nadawcy, Kurier Europa może przesyłkę zniszczyć.
5. Kurier Europa może nieodebraną przesyłkę zwrócić do Nadawcy na jego koszt.
6. W przypadku gdy za wykonanie usługi Kurier Europa zobowiązany jest zapłacić Odbiorca a przesyłka została zwrócona Nadawcy, za wykonana usługę płaci Nadawca.
7. Kurier Europa w przypadku zwrotu nieodebranej przesyłki od Odbiorcy do Nadawcy nalicza umowną opłatę karną.

§11

1. Doręczoną przesyłkę Odbiorca potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem na Liście Przewozowym, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.
2. W przypadku nieobecności Odbiorcy przesyłka może być odebrana przez osobę upoważnioną do odbioru.
3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi powinny być wpisane w Liście Przewozowym.

§12

1. Odpowiedzialność Kurier Europa wobec konsumentów z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku w przesyłce w usłudze przewozu jest zgodna z postanowieniami prawa przewozowego.
2. Kurier Europa nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu, wymienione w §7.
3. Kurier Europa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.

§13

Kurier Europa przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o wykonanie usług.

§14

1. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przyjmowane są na piśmie w siedzibie firmy lub w przedstawicielstwie Kurier Europa.
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są Odbiorca, Nadawca lub Zleceniodawca.
3. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnej reklamacji, zawierającą kwotę wysuwanego roszczenia oraz powód przesyłanej reklamacji a także przesłanie dokumentów potwierdzających korzystanie z usług Kurier Europa tj.: list przewozowy.

§15

1. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuję się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku.

KONTAKT

+48 500 48 60 50

+353 87 95 25 130

kurier-europa@wp.pl

Pod tymi numerami telefonów możesz skontaktować się z naszym kurierem.

ZAMÓW KURIERA

Sprzwadź termin wysłek w naszym kalendarzu online i zamów kuriera już teraz przez internet.
Najbliższy termin wyjazdu:

POLECAMY